Politik

8. januar 2019

HANDLINGSPROGRAM KV17, 2018-2021


Herunder findes de vigtigste ting, som Venstre i Billund kommune vil arbejde for i den kommende valgperiode.

Billund Kommune – frihed til borgere og medarbejdere

Billund Kommune sætter borgeren i centrum. For Venstre handler det altid om mennesket før systemet. Derfor kæmper Venstre for dig og din familie. Vi ønsker en kommune, hvor vi i fællesskab finder de gode løsninger. Derfor skal kommunens projekt: ”Sammen finder vi ud af det” fortsat implementeres og udvikles til gavn for den enkelte. Venstre ønsker at fokusere på og udvikle kvaliteten i den kommunale service og velfærd til borgerne. Derfor skal de arbejdsvilkår, kommunens medarbejdere har, være præget af medbestemmelse og smidighed. Billund Kommune skal være kendt for et professionelt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives og inddrages.

Billund Kommune – velfærd, der virker
Billund Kommune har en sund økonomi. Vi skal turde stille krav om, at de anvendte ressourcer gør mest mulig gavn for den fælles velfærd. Billund Kommune skal således sikre sig mest mulig og bedst mulig velfærd for resurserne. Det vil sige en kommune, hvor hele familien trives med gode, fleksible dagtilbud for de mindste, attraktive skoler og uddannelsesmiljøer for børn og unge, og et tryghedsskabende plejemiljø for handicappede og ældre. 

Billund Kommune – fortsat i vækst
Billund Kommune har de seneste år været inde i en rivende udvikling. Vi vil fastholde og tiltrække store og mindre virksomheder, der sammen med en lang række butikker og iværksættere fortsat kan skabe en mangfoldighed af arbejdspladser og vækst i kommunen. Den kommunale sagsbehandling skal generelt være smidig, og Billund Kommune skal gøres til landets mest erhvervsvenlige kommune med mange attraktive arbejdspladser. Venstre ønsker derfor også at der sættes fokus på infrastrukturen, så det er let at komme både til og fra kommunen. Det betyder bl.a. at en vækstmotorvej vest om Billund by skal prioriteres. Samtidig vil Venstre sænke skatten i det omfang, det er muligt og uden at det vil forringe serviceniveauet.

Billund Kommune – investerer i fremtiden
Billund Kommune skal fokusere på borgernes trivsel og motivere til størst mulig selvstændighed og ansvar for eget liv. Derfor vil Venstre arbejde for at borgere og deres netværk inddrages i at skabe de bedste rammer for et værdigt liv. Venstre vil også arbejde for et tættere og stærkere samarbejde mellem alle led inden for det nære sundhedsvæsen, så vi kan få udnyttet alle resurser og forskellige kompetencer på sundhedsområdet bedst muligt. 
 
HANDLINGSPROGRAM KV17   
Venstre i Billund Kommune – ansvaret forpligter
Venstre har, som det største parti og med borgmesterposten, i mere end et årti, haft en stor del af ansvaret for udviklingen i den nuværende Billund Kommune siden dens fødsel den 1. januar 2007. Derfor ved vi også, at forpligtelsen til at skabe resultater følger med ansvaret. Sikker ledelse, bredt samarbejde og økonomisk ansvarlighed har gennem årene også netop givet mange gode resultater. Derfor har vi troen på og viljen til fortsat at stå i spidsen for Billund Kommune og levere flere gode resultater, sådan som det f.eks. kommer til udtryk i dette valgprogram. Der er her tale om Venstres bud på vigtige indsatsområder i den kommende valgperiode, som vi ønsker at gennemføre, hvis vælgerne betror os stemmerne og mandaterne til at gøre det.

Billund Kommune skal understøtte både små og store virksomheder i såvel byerne som i landdistrikterne.
Derfor vil Venstre:
- sikre en ansvarlig økonomi. 
- fremme et attraktivt handels- og butiksliv. 
- skabe rammer for at turismen kan udvikle sig. 
- støtte iværksætteri og eksisterende erhverv. 
- arbejde for en vækstmotorvej vest om Billund by.
- sænke skatten i det omfang, det er muligt.
- styrke sammenhængskraften og friheden til forskellighed i Billund Kommune.
- arbejde for fremskyndelsen af en togforbindelse til Billund.
- genindføre nedrivningspulje.

Billund Kommune skal være kendt på en lav ledighed, og der skal til stadighed arbejdes for at nye tilflyttere til kommunen kan se sig selv som en integreret del af fællesskabet.
Derfor vil Venstre:
• gøre det nemt og attraktivt at bosætte sig i kommunen.
• tiltrække mere højtuddannet arbejdskraft gennem flere uddannelsesmuligheder i kommunen.
• arbejde for flere lokale praktikpladser.
• arbejde for at flere ledige integreres i arbejdslivet i samarbejde med private virksomheder.
• arbejde for et mere rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked.
• fremme god integration og lette vejen til aktiv selvforsørgelse.

Billund Kommune skal være et sted med sundhed for alle, og hvor det er godt at være. 
Derfor vil Venstre:
- sikre høj faglighed i plejen, hvor pårørende inddrages.
- sikre gode og værdige rammer for kommunens handicappede fra vugge til grav. 
- bevare de nuværende plejecentre med professionel og nærværende ledelse.
- styrke det nære sundhedsvæsen i samarbejde med borgere, læger og SVS.
- styrke den forebyggende indsats på sundhed, motion, trivsel og selvstændighed.
- tilbyde en kost, som den enkelte borger opfatter som varieret, velsmagende og god.
- understøtte og udvikle frivillighedskulturen.
- anvende velfærdsteknologi til gavn for borgerne.

Billund Kommune skal være det bedste sted for børnefamilier at bo. Gennem børns leg, trivsel, dannelse og uddannelse skal der skabes helhed og sammenhæng i børnenes opvækst.
Derfor vil Venstre:
- fortsat understøtte visionen om Børnenes Hovedstad.
- sikre trivslen for det enkelte barn og det enkelte unge menneske, så der skabes de bedste forudsætninger for at de kan udvikle sig.
- arbejde for bedre kvalitet og fleksibilitet på dagpasningsom-rådet.
- bevare de nuværende skoler, herunder 10.-klassescenteret og skoletilbud i Stenderup/Krogager, og sikre tryghed om de intakte landsbyer. 
- arbejde for større kvalitet på skoleområdet, hvor udvikling og indførelse af nye læringsmetoder sættes i højsædet, så at Billund Kommune ligger i top på skoleområdet, herunder på løfteevnen af den enkelte elev.
- at Billund Kommune gør brug af den nyeste viden og forskning på læringsområdet.
- skabe et godt samarbejdsmiljø mellem private og kommunale skoler og institutioner til gavn for alle kommunens børn. 
- arbejde for børns og forældres muligheder for det frie valg.
- udvikle og udbygge Campus Grindsted og dermed styrke Grindsteds position som uddannelsesby. 
- styrke den forebyggende indsats på børne- og familieområdet.
-  styrke mulighederne for at anbringe børn i de nære relationer.

Billund Kommune skal understøtte et bredt og varieret fritids – og kulturliv med plads til forskellighed.
Derfor vil Venstre:
- styrke idræts-, musik- og kulturlivet i kommunen.    
- støtte det frivillige foreningsliv. 
- sikre fortsat udvikling af Billund Museum i samarbejde med de mange frivillige. 
- støtte den fælles historiske og kulturelle arv.

TEKNIK & MILJØ
Billund Kommune skal sikre et højt niveau på infrastruktur, en effektiv sagsbehandling og at kommunen er bundet sammen. På miljøområdet har den enkelte borger og virksomhed et ansvar for at sikre et godt miljø i samarbejde med kommunen.
Derfor vil Venstre:
- forbedre infrastrukturen i kommunen.
- styrke balancen mellem erhverv og natur/miljøet. 
- arbejde for bedre og billigere mobilitet til alle i Billund kommune. 
- arbejde for at der skabes bedre muligheder for netforbindelse i hele kommunen.
- arbejde for en bedre balance mellem grønne områder og bebyggelsesområder. 
- sikre en hurtig og smidig byggesagsbehandling.
- forbinde alle byerne i kommunen med cykelstier/cykelruter.

ØKONOMI, ERHVERV & VÆKST

23. oktober 2017

ØKONOMI, ERHVERV & VÆKST
Billund Kommune skal understøtte både små og store virksomheder i såvel byerne som i landdistrikterne.
Derfor vil Venstre:

- sikre en ansvarlig økonomi. 

- fremme et attraktivt handels- og butiksliv. 

- skabe rammer for at turismen kan udvikle sig. 

- støtte iværksætteri og eksisterende erhverv. 

-…

LÆS MERE

BESKÆFTIGELSE, BOSÆTNING & INTEGRATION

23. oktober 2017

BESKÆFTIGELSE, BOSÆTNING & INTEGRATION
Billund Kommune skal være kendt på en lav ledighed, og der skal til stadighed arbejdes for at nye tilflyttere til kommunen kan se sig selv som en integreret del af fællesskabet.

Derfor vil Venstre: 
• gøre det nemt og attraktivt at bosætte sig i kommunen.
LÆS MERE

SOCIAL OG SUNDHED

23. oktober 2017

SOCIAL & SUNDHED
Billund Kommune skal være et sted med sundhed for alle, og hvor det er godt at være. 
Derfor vil Venstre:

- sikre høj faglighed i plejen, hvor pårørende inddrages.

- sikre gode og værdige rammer for kommunens handicappede fra vugge til grav. 

- bevare de nuværende plejecentre med professionel og nærværende ledelse.

- styrke det nære sundhedsvæsen i samarbejde med borgere,…

LÆS MERE

BØRN OG UNGE

27. oktober 2017

RN & UNGE
Billund Kommune skal være det bedste sted for børnefamilier at bo. Gennem børns leg, trivsel, dannelse og uddannelse skal der skabes helhed og sammenhæng i børnenes opvækst.

LÆS MERE

FRITID OG KULTUR

23. oktober 2017

FRITID & KULTUR
Billund Kommune skal understøtte et bredt og varieret fritids – og kulturliv med plads til forskellighed.
Derfor vil Venstre:

- styrke idræts-, musik- og kulturlivet i kommunen.    

- støtte det frivillige foreningsliv. 

- sikre fortsat udvikling af Billund Museum i samarbejde med de mange frivillige. 

- støtte den…

LÆS MERE

TEKNIK OG MILJØ

23. oktober 2017

TEKNIK & MILJØ 
Billund Kommune skal sikre et højt niveau på infrastruktur, en effektiv sagsbehandling og at kommunen er bundet sammen. På miljøområdet har den enkelte borger og virksomhed et ansvar for at sikre et godt miljø i samarbejde med kommunen.
Derfor vil Venstre:

- forbedre infrastrukturen i kommunen.

- styrke balancen mellem erhverv og natur/miljøet. 

- arbejde for bedre og…

LÆS MERE